Het toewijzen (= bepalen wie er een woning krijgt) gebeurt volgens datum van inschrijving. Dit betekent dat de kandidaat-huurder die het langst ingeschreven is op de wachtlijst het eerst in aanmerking komt voor de woning/het appartement.

Toch zijn er een heleboel voorrangsregels die toegepast worden:

 • Absolute voorrangsregels:
  Deze regels werden vastgelegd in het Kaderbesluit voor Sociale Huur.
  ​Er wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan:
  • mensen met een bepaalde handicap als de woning hieraan specifiek aangepast is;
  • mensen van wie het beroep tegen een onterecht(e) (geweigerde) toewijzing ontvankelijk en gegrond werd verklaard;
  • mensen die vanwege specifieke bepalingen uit de Vlaamse Wooncode wettelijk moeten worden geherhuisvest;
  • gezinnen die volgens de principes van rationele bezetting te klein of te groot wonen;
   Deze voorrangregel geldt niet voor gezinnen van wie de woning te klein werd nadat er een meerderjarige persoon kwam bijwonen.
  • mensen die wonen in een gebouw, dat in een proces-verbaal vastgesteld werd als niet hoofdzakelijk bestemd voor wonen;
  • mensen die wonen in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard;
  • mensen die minderjarig zijn, maar geen voogd meer hebben.
 • Extra voorrangsregels:
  • ​Lokale binding
   E
   r wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan:
   • mensen die 18 jaar in Willebroek hebben gewoond sinds geboorte of die minstens 10 jaar tot heden in Willebroek wonen;
   • mensen die minstens 6 jaar tot vandaag in Willebroek wonen:
   • mensen die in de periode van 6 jaar voor toewijzing minstens 3 jaar in Willebroek wonen of gewoond hebben.
  • Mobiliteitsbeperking
   Er wordt voor gelijkvloerse appartementen die niet voorbehouden worden voor 65-plussers, voorrang gegeven aan mensen met een attest mobiliteitsbeperking van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
   Op dit attest moet staan:
   • "aanvulling onderste ledematen" (AOL)/ "vervanging onderste ledematen" (VOL)
   • doelgroep motorische handicap A of B

Je kan dit attest aanvragen door een mail te sturen naar antwerpen@vaph.be of te telefoneren naar 03/270.34.40. Je moet hiervoor al een dossier hebben bij het VAPH !
Een attest van de huisdokter is niet voldoende !

Een overzicht van deze woningen en appartementen vind je op pagina 14 van het intern huurreglement.

 • 65-pluswoningen
  Een aantal van onze woningen en appartementen zijn speciaal voorbehouden voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Je kan je hiervoor inschrijven zodra je 62 jaar bent, maar je zal pas ten vroegste een woning of appartement krijgen als je de leeftijd van 65 jaar bereikt hebt.

  Een overzicht van deze woningen en appartementen vind je op pagina 14 van het intern huurreglement.