Het toewijzen (= bepalen wie er een woning krijgt) gebeurt volgens datum van inschrijving. Dit betekent dat de kandidaat-huurder die het langst ingeschreven is op de wachtlijst het eerst in aanmerking komt voor de woning/het appartement.

Toch zijn er een heleboel voorrangsregels die toegepast worden:

 • Absolute voorrangsregels:
  Deze regels werden vastgelegd in boek 6 van de Vlaamse Codex Wonen.
  ​Er wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan:
  • mensen met een bepaalde handicap als de woning hieraan specifiek aangepast is;
  • mensen van wie het beroep tegen een onterecht(e) (geweigerde) toewijzing ontvankelijk en gegrond werd verklaard;
  • mensen die vanwege specifieke bepalingen uit de Vlaamse Codex Wonen wettelijk moeten worden geherhuisvest;
  • gezinnen die volgens de principes van rationele bezetting te klein of te groot wonen;
   Deze voorrangregel geldt niet voor gezinnen van wie de woning te klein werd nadat er een meerderjarige persoon kwam bijwonen.
  • mensen die wonen in een gebouw, dat in een proces-verbaal vastgesteld werd als niet hoofdzakelijk bestemd voor wonen;
  • mensen die wonen in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard;
  • mensen die minderjarig zijn, maar geen voogd meer hebben.
 • Extra voorrangsregels:
  • ​Lokale binding
   Er wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan:
   • mensen die 18 jaar in Willebroek hebben gewoond sinds geboorte of die minstens 10 jaar tot heden in Willebroek wonen;
   • mensen die minstens 6 jaar tot vandaag in Willebroek wonen:
   • mensen die in de periode van 6 jaar voor toewijzing minstens 3 jaar in Willebroek wonen of gewoond hebben.
  • Mobiliteitsbeperking
   Je kan in sommige gevallen voorrang krijgen voor een aangepast, gelijkvloers appartement.
   Je hebt hiervoor één van volgende attesten nodig:
   • een attest nodig van het VAPH waarop één van volgende zaken staat:
    • Aanvulling onderste ledematen (AOL)
    • Vervanging onderste ledematen (VOL)
    • Doelgroep motorische handicap A
    • Doelgroep motorische handicap B
   • Een parkeerkaart voor personen met een handicap, voor chauffeur of passagier. Je hebt een attest van erkenning van handicap van de FOD Sociale Zekerheid van onbepaalde duur (ook voor 65-plussers die een zorgbudget hebben voor personen met een zorgnood):
    • met een score van 2 punten op het domein verplaatsing
    • met ten minste een totaalscore van 12 punten op alle domeinen samen
   • Een attest van onbepaalde duur voor een persoon met de volgende medische criteria voor fiscale maatregelen voor auto’s
    • Volledige blindheid
    • Volledige verlamming van de bovenste ledematen
    • Amputatie van de bovenste ledematen
    • Blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen voor ten minste 50%

Een overzicht van deze woningen en appartementen vind je op pagina 14 van het intern huurreglement.

 • 65-pluswoningen
  Een aantal van onze woningen en appartementen zijn speciaal voorbehouden voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Je kan je hiervoor inschrijven zodra je 62 jaar bent, maar je zal pas ten vroegste een woning of appartement krijgen als je de leeftijd van 65 jaar bereikt hebt.

  Een overzicht van deze woningen en appartementen vind je op pagina 14 van het intern huurreglement.